Revisió de l’estat de conservació i manteniment del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada
Museu-Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Barcelona) 09-23 desembre 2020
Revisión del estado de conservación y mantenimiento del sepulcro de la reina Elisenda de Montcada
Museo-Monasterio de Santa María de Pedralbes (Barcelona) 09-23 diciembre 2020

 

Neteja superficial, revisió de les actuacions de restauració realitzades l’any 2007, consolidació de peces trencades, proposta de manteniment

 

Limpieza superficial, revisión de les actuaciones de restauración realizadas en el año 2007, consolidación de fragmentos desprendidos, propuesta de mantenimiento