Chillida Conservación-Restauración Art S.L.U (Administrador: Javier Chillida Ameztoy) és una empresa dedicada a la conservació-restauració de bens culturals, especialitzada en materials petris, pintura mural i revestiments murals, com estucs i esgrafiats. Un altre camp d’interès de l’empresa és la conservació i restauració d’escultura moderna i contemporània, realitzada amb tècniques i materials diversos.

 

A més de proporcionar assessorament tècnic, Chillida Conservación-Restauración Art realitza projectes i propostes d’ intervenció. Conforma equips de treball i gestiona les intervencions, col·laborant amb institucions i empreses públiques i privades (museus, col·leccions, fundacions) i amb altres professionals relacionats amb la conservació del patrimoni, com historiadors, conservadors, químics i geòlegs (laboratoris d’anàlisi de materials), arquitectes o arqueòlegs.

 

Sempre atenta a l’actualització dels criteris i dels mètodes d’intervenció, l‘empresa basa les seves actuacions en els criteris de restauració exposats en les diferents cartes internacionals de conservació i restauració que es resumeixen en una sèrie de conceptes, com són el coneixement directe i exhaustiu dels objectes a intervenir i del seu entorn; la tendència a solucionar els problemes al seu origen; la mínima intervenció sobre els materials de l’obra; la compatibilitat i reversibilitat dels materials de restauració empleats i l’ adopció de solucions de conservació preventiva que facilitin el posterior manteniment en el temps. Tots aquests conceptes quedaran reflectits en les memòries descriptives dels treballs realitzats, completades amb documentació històrica, gràfica, fotogràfica o audiovisual, i en publicacions i presentacions en jornades, cursos o seminaris.

Chillida Conservación-Restauración Art S.L.U (Administrador: Javier Chillida Ameztoy) es una empresa dedicada a la conservación-restauración de bienes culturales, especializada en materiales pétreos, pintura mural y revestimientos murales, como estucos y esgrafiados. Un campo de interés de la empresa es también el de la conservación y restauración de escultura moderna y contemporánea, realizada con diferentes técnicas y materiales.

 

Además de proporcionar asesoramiento técnico, Chillida Conservación-Restauración Art realiza proyectos y propuestas de intervención. Conforma equipos de trabajo y gestiona las intervenciones, colaborando con instituciones y empresas públicas y privadas (museos, colecciones, fundaciones) y con otras profesiones relacionadas con la conservación del patrimonio, como historiadores, conservadores, químicos y geólogos (laboratorios de análisis de materiales), arquitectos o arqueólogos.

 

Siempre atenta a la actualización de los criterios y métodos de intervención, la empresa basa sus actuaciones en los criterios de restauración expuestos en las diferentes cartas internacionales de conservación y restauración, como son el conocimiento directo y exhaustivo de los objetos a intervenir y de su entorno; la tendencia a solucionar los problemas en su origen; la mínima intervención sobre los materiales de la obra; la compatibilidad y reversibilidad de los materiales de restauración empleados y la adopción de soluciones de conservación preventiva que faciliten el posterior mantenimiento en el tiempo. Todos estos conceptos quedarán reflejados en las memorias descriptivas de los trabajos realizados, completadas con documentación histórica, gráfica, fotográfica o audiovisual, y en publicaciones y presentaciones en jornadas cursos o seminarios.