Pintura mural (S.XII-S.XIII) Parròquia de Santa Maria “La Romànica”. Barberà del Vallès (Barcelona)

Pintura mural (S.XII-S.XIII) Parroquia de Santa María “La Románica”. Barberà del Vallés (Barcelona) 

 

Localització Ronda Santa Maria s/n Estil Romànic Datació Finals del S.XII-principis del S.XIII Material/Tècnica Fresc / Pintura a la calç / Pintura mural traspassada a tela (1949) Elements intervinguts Absis i absidioles Dimensions +/- 70m2 Restauració 27 agost-3 desembre 2014 Comitent Bisbat de Terrassa / CRBMC (Generalitat de Catalunya) / Servei de Patrimoni Arquitectònic (Generalitat de Catalunya) Patrocini Programa “Romànic Obert” (Fundació “La Caixa”-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) Empresa Chillida SL

 

Tractament d’intervencions precedents, eliminació de resines aplicades, fixació de capa pictòrica, desmuntatge i nou muntatge de pintura traspassada i estudi i realització d’estrat d’intervenció, consolidació d’estrats de suport, neteja superficial, reintegració de morter, reintegració cromàtica.

 

Localización Ronda Santa María s/n Estilo Románico Datación Finales S.XII-inicio S.XIII Material/Técnica Fresco / Pintura a la cal / Pintura mural traspasada a tela (1949) Elementos intervenidos Ábside y absidiolas  Dimensiones +/- 70m2  Restauración 27 agosto-3 diciembre 2014 Comitente Obispado de Tarrasa / CRBMC (Generalitat de Cataluña) / Servicio de Patrimonio Arquitectónico (Generalitat de Cataluña) Patrocinio Programa “Romànic Obert” (Fundación “La Caixa”-Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya) Empresa Chillida SL

 

Tratamiento de intervenciones precedentes, eliminación de resinas aplicadas, asentado de capa pictórica, desmontaje y nueva disposición de pintura traspasada y estudio y realización de estrato de intervención, consolidación de estratos de soporte, limpieza superficial, reintegración de mortero, reintegración cromática.