Grisalla (S.XVI) Parròquia de Sant Esteve. Larraul (Guipúscoa)

Grisalla (S.XVI) Parroquia de San Esteban. Larraul (Gipuzkoa)

 

Localització Altar major Classificació Pintura mural Material/Tècnica Pintura a la calç Datació Últim terç del S.XVI Dimensions 6,70×3,80m Restauració gener-febrer 1996 Comitent Diputació Foral de Guipúscoa

 

Neteja superficial, fixació de fragments, fixació d’estrat pictòric, consolidació, reintegració de morter, reintegració cromàtica, protecció.

 

Localización Altar mayor Clasificación Pintura mural Material/Técnica Pintura a la cal Datación Último tercio del S.XVI Dimensiones 6,70×3,80m Restauración enero-febrero 1996 Comitente Diputación Foral de Gipuzkoa

 

Limpieza superficial, fijación de fragmentos, fijación de estrato pictórico, consolidación, reintegración de mortero, reintegración cromática, protección.